ASSESSORAMENT COMPTABLE

Oferim entre d’altres, els següents serveis: assessorament de comptabilitat empresarial, anàlisis i verificació periòdica dels apunts fets a la comptabilitat, emissió d’informes d’estats financers comparatius, confecció de llibres oficials informatitzats, actualitzacions de comptabilitats endarrerides, preparació i presentació al Registre Mercantil dels corresponents comptes anuals, comptabilitat  i de costos.