ASSESSORAMENT JURÍDIC

Assessorament integral en la constitució d’empreses, ampliacions de capital, fusions i escissions, dissolucions, liquidacions i altres operacions societàries. Assistència a juntes en representació dels clients. Assessorament i intervenció jurídica en matèria civil ( contractes, reclamacions de quantitats, lloguers, tramitacions d’herències ...) Assessorament i interposició de recursos i reclamacions administratives i contencioses, infraccions i sancions, etc ... Assessorament en matèria de protecció de dades.