ASSESSORAMENT LABORAL

Donem l’assessorament integral en aquest camp: gestió contractes de treball, formalització de nòmines, TC’s, altes i baixes de personal, tramitació d’ajornaments a la Seguretat Social, càlculs d’indemnitzacions de treballadors per extinció del contracte de treball, assessorament en la creació de noves empreses, representació davant l’administració, compareixences davant els Serveis territorials de Conciliacions i arbitratges, defensa jurídica en reclamacions laborals, etc